عادت کردن دمار از روزگار آدم درمیاره...
حالا میخواد عادت به انجام کاری باشه
یا عادت به بودنِ شخصی در کنارمون یا ...
البته مشکل از اونجایی شروع میشه که
یه روزی روزگار مجبورمون میکنه که
عادتمونو ترک کنیم ...!
این کار سخت ترین کار دنیاست ...
و ما کم کم میفهمیم که تو زندگی
هیچ کس.! هیچ چیز.! هیچ وقت.!
همیشگی نبوده و نیست و نخواهد بود
و باید بتونیم با شرایط جدید خودمونو وفق بدیم ...
در واقع ما باید عادت کنیم که عادت نکنیم!