صرفاً نقاب‌اند و علی‌القاعده پشت این نقاب‌ها

به مشتی کاسبکار برمی‌خوریم.


یکی نقاب قانون به چهره میزند،

فردی نقاب میهن پرستی و سعادت عمومی را برگزیده

و شخصی دیگر نقاب مذهب یا طهارت را انتخاب می‌کند.


مردان به مقاصد مختلف

نقاب فلسفه و انسان دوستی  و چه و چه به چهره می‌زنند.


زنان حق انتخاب کمتری دارند،

آنها بیشتر نقاب اخلاق و فروتنی و اهلیت و عفت را انتخاب می‌کنند.


پس نقاب‌هایی عمومی وجود دارند که هیچ ویژگی خاصی ندارند.

این نقاب‌ها همه جا به چشم میخورد

و صراحت گفتار و نزاکت و  دلسوزی صمیمانه و لبخند دوستانه‌ای که مردم تحویل هم میدهند از این قسم‌اند.


در باب حکمت زندگی

آرتور شوپنهاور