بوسیدن، نوازش کردن، در آغوش گرفتن

دو گونه است:

 جنسی

 عاطفی


▪️بوسه وآغوش کشیدن جنسی باید کاملا محرمانه و مخفیانه و به دور از چشم فرزندان اتفاق بیفتد. حتی اگر فرزند نوزاد است.


▪️اما بوسه وآغوش عاطفی باید بصورت عادی و روزمره چندین و چند بار در بین اعضای خانواده جریان داشته باشد.

دیدن روابط جنسی ولو در حد بوسه و هم آغوشی در کودک احساس عدم امنیت و اضطراب میکند ولی مشاهده و اجرای روابط عاطفی در بین اعضای خانواده "احساس امنیت و آرامش کودک" را افزایش میدهد.