بوی بد در رابطه جنسی از مهمترین عوامل ایجاد کننده انزجار از رابطه، در زنان و مردان

است. برخی از انسانها، نسبت به بوی معشوق خود علاقه خاصی پیدا کرده و این بو، نقطه پیوند آنها میشود. همانطور که بوی خوب بدن می تواند تاثیر بسیار مثبتی در ایجاد جاذبه جنسی داشته باشد، بوی بد نیز مانند یک سم قوی، به مرور زمان باعث مرگ یک احساس یا یک رابطه می شود .