اگر موفق شدید به کسی #خیانت کنید

آن شخص را احمق فرض نکنید

بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از آنچه

لیاقت داشته اید به شما

اعتماد کرده است...!

" باب مارلی "

___انسانها به میزان حقارتشان #توهین می‌کنند

به میزان فرهنگشان عشق می‌ورزند

به میزان هویتشان به دیگران احترام می‌گذارند

و به میزان کمبوهایشان آزارت می‌دهند


هرچه حقیرتر باشند،

بیشتر توهین می‌کنند تا حقارتشان را جبران کنند


هرچه هویتشان عمیق‌تر باشد،

محترمانه‌تر رفتار می‌کنند


و به اندازه‌ی درکشان می‌فهمند

و به اندازه‌ی شعورشان به باورها و حرف‌هایشان عمل می‌کنند.